Privacy beleid

Kwaliteit en privacy vinden wij erg belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om jouw privacy te borgen.

Betalingen en voorwaarden

Betalingen

Wij hanteren voor onze zorg de tarieven die landelijk zijn overeengekomen door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Wij dienen in bijna alle gevallen de rekening rechtstreeks in bij je zorgverzekeraar. Vergoeding voor verloskundige zorg is opgenomen in het basispakket. Echter bij een deel van de verleende zorg (evt bloedonderzoek, controles in het ziekenhuis) kan aanspraak gemaakt worden op het eigen risico van je verzekering.

Betalingsvoorwaarden Betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

1. Betalingstermijn

Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

2. Rente

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

3. Invorderingskosten

Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

4. Bewijs

Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

5.Geschillenregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

6.Colofon

© Nederlandse Organisatie van Verloskundigen te Bilthoven, februari 1998. Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996 onder nummer 165/1996

The wharton school at the university of pennsylvania has announced that it will hold its annual india-focused conference next year in india for the online paper writer first time.

Vragen over ons privacy statement?

Stel je vraag gerust