Privacy beleid

Kwaliteit en privacy vinden wij erg belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om jouw privacy te borgen.

Privacy beleid

Inleiding

Dit privacybeleid ziet op de door Puur verloskundigen aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk en via de website www.puurverloskundigen.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Puur verloskundigen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Puur verloskundigen

Puur verloskundigen is gevestigd te Schagen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 62309471in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna wordt Puur verloskundigen aangeduid als “Puur verloskundigen“. Voor vragen over het privacybeleid is Puur verloskundigen bereikbaar op werkdagen vanaf 08:45-12.30 uur. Ook kunt u contact opnemen per e-mail of via ons contactformulier. Het e-mailadres is info@puurverloskundigen.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Puur verloskundigen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
 • Administratieve doeleinden;
 • Om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;
 • Grondslagen voor de verwerking zijn:
 • De geneeskundige behandelovereenkomst;
 • Toestemming;
 • Gerechtvaardigd belang van Puur verloskundigen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Puur verloskundigen:

a. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;

b. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening); c. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene; d. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Vrumun welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Vrumun heeft een TPM verklaring. Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Foto

Een gevraagde foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten in het kader van de zorgverlening. Het fotobestand van de wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: bevestiging afspraak, nieuwsbrieven vanuit Verloskundigenpraktijk, uitnodigingen voor voorlichtingsavonden van de verloskundigenpraktijk, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschied via beveiligde e-mail.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg. De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners. De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar ivm declaraties.

Perined

Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy

Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens.

De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

Peridos

Indien u deelneemt aan screenings programma’s PNS, 13 en/of 20 weken echo en hielprik worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

Vecozo

Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

PREM Geboortezorg

Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten.
Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM
Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld.
Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden.
Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor u als kraamvrouw en zinvol
voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de
organisaties waarvan door u zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de
kraamzorgorganisatie. U beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys.
Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten. Daarnaast bevat de vragenlijst een
aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevallig etc.

Praktisch:

 • De verloskundige (meestal) informeert u over de PREM en dat uw e-mailadres hiervoor wordt
  gebruikt. U kunt hiertegen bezwaar maken. Dan wordt u niet uitgenodigd om de vragenlijst in
  te vullen.
 • De verloskundige geeft uw emailadres door als u bent bevallen.
 • U ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met uitleg en een link naar de PREM vragenlijst.
  Deze mail moet tussen de 2 en 8 weken na de bevalling bij u in de digitale brievenbus
  binnenkomen.

Kijk voor meer informatie over PREM Geboortezorg op deze pagina.

Praeventis

De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek en de hielprik worden via dit systeem gedeeld met het RIVM.

Wetenschappelijke studies

We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijv de zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen.

Geboortekaartjes

Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 16 weken opgehangen in de spreekkamer van de praktijk en aansluitend vernietigd. Wilt u dat uw NAW gegevens niet zichtbaar zijn in de spreekuurkamer, haalt u ze dan zelf weg met bijvoorbeeld een watervaste viltstift.

Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Puur verloskundigen en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang Puur verloskundigen en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode. U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 0224-218100.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een enquête formulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat u een vraag en/of reactie achterlaat ten aanzien van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld kinderwensspreekuur, financiën of informatie over scholing). U dient daarvoor in het bijbehorende formulier uw naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen vraag en/of reactie achterlaten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw vraag en/of reactie kunnen registreren en (indien gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.

Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang uw vraag en/of reactie actueel wordt geacht.

Contactformulier op de website

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Puur verloskundigen en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Puur verloskundigen en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Puur verloskundigen een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Puur verloskundigen de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 16 wkn opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Beveiliging

Puur verloskundigen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.puurverloskundigen.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg. De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

• Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek; • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft; • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is: Toestemming van de betrokkene; Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen; Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene. • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 20-12-2018.

Vragen over ons privacy statement?

Stel je vraag gerust